โครงการบ้าน ธอส 2564

First house 2021

โครงการบ้าน ธอส 2564 เพื่อเติมเต็มชีวิต ครอบครัว

ความสุข ของหลายคน phuket property อาจเริ่มต้นจากการมี บ้าน โครงการบ้าน ธอส 2564 เป็นของตัวเอง เพื่อเติมเต็มชีวิต ครอบครัว ทว่ายังมีคนอีกจำนวน ไม่น้อยที่ไม่สามารถซื้อบ้านได้ เนื่องจากมีรายได้ น้อยเกินกว่าจะผ่อนไหว แต่วันนี้เบาใจ ได้แล้ว เมื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ ประจำปี 2564 ออกมาถึง 3 โครงการ ประกอบด้วย

 1. โครงการสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากร ภาครัฐ ปี 2564
 2. โครงการสินเชื่อ บ้านคนละหลัง
 3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก
โครงการบ้าน ธอส 2564

โดยทั้ง 3 โครงการ รีวิวบ้านภูเก็ต ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ การกู้หลัก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น แถมยังให้ผ่อนชำระ ได้นานสูงสุดถึง 40 ปี ช่วยให้ผู้มีรายได้ น้อยและบุคลากรภาครัฐ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายขึ้น ดังนั้น คนที่กำลังมองหา สินเชื่อบ้านอยู่ ห้ามพลาด รีบมาอ่านและเลือกสินเชื่อบ้าน ธอส. ที่ตรงกับความต้องการของคุณกันเลย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน

พุทธศักราช2559 ธนาคารได้กำหนดพันธกิจใหม่ “ ทำให้คนประเทศไทยมี บ้าน ” แล้วก็วิสัยทัศน์ใหม่ “ธนาคารที่ดีเยี่ยม ที่สุดสำหรับในการมีบ้าน” ที่สะท้อนถึงหน้าที่ และหน้าที่ของธนาคาร ที่มีต่อคนประเทศไทย แล้วก็เมืองไทย ได้ชัดเจนมากขึ้น 

ตั้งความมุ่งหมายใหม่ ธนาคารฯเป็น SMART Organization พร้อมก่อตั้ง “โรงเรียนการเงิน” เพื่อช่วยเหลือ ให้กลุ่มที่มีข้อจำกัด สามารถเข้าถึง สินเชื่อในระบบได้มากขึ้น ความเจริญบริการ รูปแบบใหม่ มุ่งเน้นตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า โดยตั้ง Premier Service Center (PSC) เป็นศูนย์ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า ของโครงการบ้านจัดสรร รวมทั้ง รายย่อย ที่ต้องการสินเชื่อ ในทุกพื้นที่ แล้วก็ตั้ง Data Entry (DE) ปรับเปลี่ยน รูปแบบกระบวนงานสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการตลาด, การบริการลูกค้า

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

กำหนดระยะเวลา ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุด โครงการก่อนกำหนด หากธนาคาร ให้สินเชื่อเต็มวงเงิน ของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

หมายเหตุ
นิยามคำว่ บ้านจัดสรรภูเก็ตา “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ  ขายวิลล่าภูเก็ต ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

โครงการบ้าน ธอส 2564

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.75% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR – 0.75% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส.และสถาบันการเงินอื่น

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ขายบ้านภูเก็ต เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อการมีบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และก็สังคม ด้านที่พักอาศัย ควบคู่ไปกับ การสร้างโอกาส ให้คนประเทศไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และก็รายได้ปานกลาง ตามเป้าหมาย สำหรับเพื่อ การก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้ถูกตราไว้ในพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พุทธศักราช2496


อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA


อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)