ธอส

ธอส

ธอส มาทำการรู้จักกันเถอะ

ธอส

ธอส ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.เป็นหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง การคลัง โดยปัจจุบัน กระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ตลาดทางการเงิน ให้กับประชาชน แต่งบ้าน ทาวน์โฮม ได้มีที่อยู่อาศัย ตามสมควร แก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และ จัดสรรที่ดิน เพื่อก่อสร้าง ที่เป็นหน่วยงาน ของรัฐบาล ที่ประกอบธุรกิจ ในการส่งเสริม และช่วยเหลือ ประชาชน นำเงินไป ลงทุนเกี่ยวกับการ สร้างอาคาร และที่ดินโดยตรง

ทำหน้าที่เสมือนสื่อกลาง ในการนำเงิน ไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะ และเป็นสถาบัน การเงินที่ดำเนินธุรกิจ ร่วมมือกับ หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สนับสนุน มีที่อยู่เป็นของตนเอง ให้ประชาชน อาทิ ให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้าน กับการเคหะแห่งชาติ สินเชื่อ กับผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ความช่วยเหลือ ด้านการมี บ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับโอนลูกหนี้ และสินทรัพย์ จากองค์การบริหารสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจ ของไทย เข้ามารวมไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2542


คอนเทนต์น่าสนใจ : POOL VILLA,Villas Phuket,Phuket Property,PHUKET VILLA,POOL VILLA PHUKET,บ้าน,ซื้อบ้าน


ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • มีฐานะในสังกัด กระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 เป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงิน เฉพาะกิจธนาคาร อาคารสงเคราะห์ กฎกระทรวงและประกาศ ที่เกี่ยวข้องซึ่งออก กระทรวงการคลังโดยธนาคาร แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา แบบบ้าน

จุดเริ่มต้นของ ธอส.

พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2496โปรดเกล้าฯ ให้ตรา “พระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496” เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ “เพื่อช่วยเหลือทาง การเงินให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพ”เจตนารมณ์สำคัญในการจัดตั้ง เป็นวันเริ่มดำเนินการ ของธนาคารด้วย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ “วิมานเมฆ” ได้มีพิธีเปิดธนาคารขึ้นในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ที่แสดงถึงบ้านที่ทำให้ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น ร่มเย็น เปรียบประดุจทิพย์พิมาน POOL VILLA

ตราสัญลักษณ์

ด้วยส่วนสัญลักษณ์ และตัวอักษร โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ จะต้องใช้ควบคู่กันเสมอ เพื่อสะท้อนถึงภาพพจน์ อันโดดเด่น ด้วยโลโก้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกอบ ในการเป็นสถาบัน การเงินดำเนินธุรกิจสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคง ทันสมัยและมีมิตร

โดยรูปมือ ในโลโก้จะเป็นสัญลักษณ์ แทนธนาคารที่คอยโอบอุ้ม ประคองบ้านสัญลักษณ์ ของโลโก้ธนาคาร จะมีรูปทรงที่สื่อถึงพลังของการเคลื่อนไหว และความสมดุลประสานกลมกลืนที่หนักแน่น มั่นคงไว้ด้วยสองมือของธนาคาร Sale Villas Phuket (RU) อันสื่อถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้มีที่อยู่อาศัยด้วยความเอาใจใส่ในปัญหาอย่างใกล้ชิด

ประกอบเข้ากับรูปทรงสามเหลี่ยมเลียนแบบทรงจั่ว หลังคา บ้าน ด้านนอกของกรอบมือด้านบนและด้านล่าง ซึ่งสามารถสะท้อนถึงลักษณะของธุรกิจธนาคารในการให้บริการด้านที่อยู่อาศัยไว้อย่างเด่นชัด ในขณะที่สีส้มจะให้ความรู้สึกอบอุ่นจริงใจ และหนักแน่นคลาสสิกอย่างเป็นทางการ กลมกลืนไปกับการใช้เส้นที่มีน้ำหนักมั่นคง Villas Phuket

วิธีการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ธอส

วิสัยทัศน์ (Vision)

ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน

ค่านิยม (Value) G I V E +4

 • G ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
 • I สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovative Thoughts)
 • V ร่วมใจทำงาน (Value Teamwork)
 • E บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)
 • C กล้าเปลี่ยนแปลง ((En)courage to Change)
 • A มุ่งมั่นความสำเร็จ (Achievement Oriented)
 • P เชี่ยวชาญในงาน (Professional)
 • S เสร็จก่อน / ตรงเวลา (Speed) phuket property

อำนาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 317 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีอำนาจและหน้าที่ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 3ลงวันที่ 9มกราคม พ.ศ. 2549มาตรา 27 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 มาตรา 12 กำหนดให้ธนาคารฯ มีอำนาจกระทำการ ดังต่อไปนี้

 • 1. ให้กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้
 •  (ก) เพื่อให้ผู้กู้ซื้อที่ดินหรืออาคารเป็นของตนเอง
 • (ข) เพื่อให้ผู้กู้ใช้สำหรับสร้าง ขยาย หรือซ่อมแซมอาคารของตนเอง
 • (ค) เพื่อให้ผู้กู้ไถ่ถอนจำนองอันผูกพันที่ดินหรืออาคารของตนเอง
 • (ง) เพื่อให้ผู้กู้ไถ่ถอนการขายฝากที่ดินหรืออาคารของตนเอง
 • (จ) เพื่อให้ผู้กู้ซื้อ เช่า สร้าง ขยายหรือซ่อมแซมอาคารบนที่ดินที่มีสิทธิการเช่า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด
 • (ฉ) เพื่อให้ผู้กู้ใช้ในการลงทุนจัดกิจการเคหะ แบบบ้าน
 • (ช) เพื่อให้ผู้กู้ซึ่งเป็นผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากที่ดินหรืออาคารของตนเพื่อการดำรงชีพ
 • (ซ) เพื่อกิจการอื่นตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร
 • รับจำนำหรือรับจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันเงินกู้ยืม บ้านจัดสรร
 • (๒) รับจำนำหรือรับจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันเงินกู้ยืม
 • (๓) รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้
 • (๔) จัดตั้งหรือร่วมกิจการกับนิติบุคคลอื่น เพื่อจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
 • (๕) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่าง ๆ สร้าง ซื้อ จัดหาขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอนรับโอนหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
 • (๖) ตั้ง หรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง และนายหน้า ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร บ้านเดี่ยว
 • (๗) ในพระราชกฤษฎีกา ประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้ประกอบได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • (๘) มาตรา 13 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3/1) (3/2) และ (3/3) ของมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขกระทำ กิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของธนาคาร เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
 • “(3/1) ออกและขายพันธบัตร ตราสารทางการเงิน หรือกู้ยืมเงินโดยวิธีอื่นใด
 • (3/2) ออกและขายสลากออกทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • (3/3) จัดตั้งบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

ธอส

สำนักงานใหญ่

 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ปิดบริการ : 8.30 – 15.30 น.
 • ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ crm@ghbankcontact.com
 • สำนักงานใหญ่ธอส Call Center tel:0-2645-9000 Fax 0-2645-9001

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป ดอกเบี้ยบ้าน

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าภูเก็ตที่ขาย