ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส กับการหาข้อมูล การขอ สินเชื่อ บ้านอยู่ หรือเปล่า สำหรับมือใหม่ ที่เพิ่งจะตัดสินใจ ซื้อบ้าน หลังแรก หรือกำลังวางแผน จะซื้อบ้านใหม่ และกำลังหา ข้อมูลเกี่ยวกับ การขอสินเชื่อบ้าน อยู่ซึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ย ที่จะเกิดขึ้น เมื่อยื่นเรื่อง ขอกู้เงินธนาคาร มาซื้อบ้าน ซึ่งก่อนที่เราจะไป ยื่นขอสินเชื่อ บ้าน เราควรศึกษา และทำความเข้าใจ เรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อผล ประโยชน์ ของผู้ขอสินเชื่อเอง วันนี้ขอนำข้อมูล ดอกเบี้ยมาฝากัน กันของธนาคารธอส.

สินเชื่อโครงการบ้านจัดสรร (Developer)

ธนาคาร สงวนสิทธิ์ ในการกำหนด ระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ ก่อนกำหนด หากธนาคาร ให้สินเชื่อ เต็มวงเงิน ของโครงการ ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติ ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรม ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

คอนเทนต์น่าสนใจ : POOL VILLA, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน, ซื้อบ้าน

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

หมายเหตุ

-คำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้าน เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า

วงเงิน

 • เงินให้กู้ ขายวิลล่าภูเก็ต
 • ตามเกณฑ์ หลักประกัน
 • และตามเกณฑ์ รายได้ เป็นไปตาม
 • ระเบียบปฏิบัติงาน
 • สินเชื่อ ของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อย กว่า สาม ปี หก เดือน
 • และ ไม่เกิน สี่สิบ ปี
 • โดยอายุ ผู้กู้รวม กับระยะเวลา
 • ที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน เจ็ดสิบ ปี
 • ยกเว้น กรณี ตุลาการ อัยการ ข้าราชการหรืออื่น ๆ
 • ที่มีอายุ เกษียณ มากกว่า หกสิบ ปี
 • ให้ใช้อายุ ผู้กู้ เมื่อรวมกับ ระยะเวลาที่ขอกู้
 • ต้องไม่เกิน เจ็ดสิบห้า ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ยบ้าน ธอส

อัตราดอกเบี้ย POOL VILLA

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2= MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4จนถึง ตลอดอายุ สัญญา
กรณี ลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
กรณี ลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศ ธนาคาร phuket villa for sale

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม ยื่นกู้ร้อย ละ 0.1 ของวงเงิน นิติกรรม

คุณสมบัติ / เอกสาร ที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

1. เป็นลูกค้า ที่ซื้อ ที่อยู่อาศัย ในโครงการจัดสรร ที่ธนาคาร รับเป็น โครงการ Fast Track/ Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF/ BZP
2. เป็นลูกค้า รายย่อย ทั่วไป
3. เป็นลูกค้า สวัสดิการ ไม่มี เงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำ ตัวประชาชน คู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน บ้านเดี่ยว

พนักงานประจำ

 • ใบรับรอง เงินเดือน / หนังสือ ผ่านสิทธิ สวัสดิการ แบบบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชี เงินฝาก ย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะ การเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ ขายวิลล่าภูเก็ต
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ บ้านจัดสรร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

MRR คืออะไร

MRR คือ Minimum Retail Rate อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ที่ธนาคาร พาณิชย์เรียก เก็บจากลูกค้ารายย่อย ชั้นดี ใช้ได้สำหรับเงินกู้ทุกประเภท ที่มีกำหนด ระยะเวลาแน่นอน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นต้น ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบลอยตัว ที่ธนาคารพาณิชย์ ใช้กันมากที่สุด ในธุรกรรมการ ให้สินเชื่อ Villas Phuket

เงื่อนไขและแตกต่างกันออกไปตาม ที่ธนาคารแต่ละแห่ง กำหนด ซึ่งสอดคล้อง กับนโยบายของ ธนาคารแห่งประเทศไทยนอกจาก อัตราดอกเบี้ย MRR แล้วยังมีอัตราดอกเบี้ย MLR และอัตราดอกเบี้ย MOR อีกด้วย โดยสินเชื่อ แต่ละตัวนั้น

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป คํานวณดอกเบี้ยบ้าน

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าภูเก็ตที่ขาย